Misja CKZ w Radomiu

Misja Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu:

  • Nadanie uczniom i słuchaczom kompetencji zawodowych, zapewniających aktywność zawodową zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.
  • Stwarzanie każdemu uczniowi i słuchaczowi warunków do rozwoju zawodowego na miarę jego potrzeb i możliwości.
  • Kształtowanie umiejętności i postaw zawodowych umożliwiających dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i wymagań stawianych przez pracodawców.
  • Kształtowanie postaw zawodowych uczniów i słuchaczy zgodnie z etyką zawodową.
  • Kreowanie postaw społecznych oraz wrażliwości na drugiego człowieka przez uczniów i słuchaczy oraz pozytywnego wizerunku placówki.