Praktyki zawodowe

 

Symbol i nazwa zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania praktyki

Liczba godzin praktyki zawodowej

311310 Technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311303 Technik mechatronik

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311504 Technik ekonomista

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

 

Programy praktyki zawodowej 

Przed odbyciem praktyki zawodowej każdy z uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązany jest odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckziu2.radom.pl  potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udaje się do firmy gdzie ma się odbyć praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym następnie należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów uczestnik odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy z uczestników zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu

 1. zwalnia uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
  a) uzyskane przed rozpoczęciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu;
 2. może zwolnić uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
  a) uzyskane przed rozpoczęciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
  c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

Dokumenty do pobrania

 

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia